Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

Dışişleri TerminolojisiMultiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From
AB üye devletleri
EU member states
neoliberalism
neoliberalism
ara seçim
by-election
kavimmerkezcilik/etnosentrizm
ethnocentrism
ilke kararı
resolution
temsilciler meclisi
house of representatives
müdahil taraf
intervening party
müzakere eden taraflar
negotiating parties
azınlık
minority
barışsever toplumlar
peace loving peoples
sorun çözme diplomasisi
problem-solving diplomacy
BM kararı
UN resolution
çok kültürlü eğitim
multicultural education
taktik nükleer silahlar
tactical nuclear weapons
atom silahları
atomic weapons
soğuk barış
cold peace
silahsız uçuş
unarmed flight
anlaşmadan çekilme
withdrawal from an agreement
terörizme karşı mücadele
combating against terrorism, fight against terrorism
namus cinayetleri
honor killings
biyolojik silahlar
biological weapons
dinler arası diyalog
dialogue between religions
ambargo
embargo
tehdit algılaması
threat perception
bölgesel ekonomik bütünleşme
regional economic integration
enerji kaynakları
energy resources
vesayet konseyi
trusteeship council
AB barışı koruma gücü
EU peace keeping force
buyrultu
exequatur
başkan
president
güven arttırcı önlemler (GAÖ)
confidence building measures
siyasal çözüm
political solution
saldırı
aggression
kıta sahanlığının sınırlandırılması
delimitation of continental shelf
müzakere yoluyla çözüm
negotiated settlement
Cumhurbaşkanı
President of the Republic
savunma politikası
defense policy
paralel diplomasi
parallel diplomacy
devlet makamları
state authorities
dostane çözüm
friendly settlement
geçici sınır çizgisi
demarcation line
taviz
concession
çok boyutlu diplomasi
multi-dimensional diplomacy
bütünüyle geri çekilme
total withdrawal
çok taraflı anlaşma
multilateral agreement
barışı koruma güçleri
peacekeeping forces
yarı-resmi diplomasi
track one and a half diplomacy
barışın denetimi
peace monitoring
bağlı özerk toprak
unincorporated territory
yakınlaşma
rapprochement
dış ilişkiler
external relations
askeri tatbikat
military exercise
muharip harekât
combat operation
yalnızcılık
isolationism
ayrılıkçı hareket
separatist movement
nüfus patlaması
population explosion
dönüşüm süreci
transition process, process of transition
yabancı düşmanlığı
xenophobia
davet edilen ülke
invited country
ülke içinde yerinden edilen insanlar
internally displaced people
liberalizm
liberalism
oybirliği kararı
unanimous decision
emperyalizm
imperialism
uluslararası camia
international community
ortak çıkarlar
common interests
nihai senet
final act
sömürgecilik sonrası
post-colonialism
hava koridoru
air corridor
BM ihtisas kuruluşları
UN specialized agencies
rıza
consent
sivil toplum
civil society
iyi niyet
goodwill
ortak anlayış
common understanding
ayrıntılı gündem
annotated agenda
ardıl devlet
successor State
karar verme mekanizmaları
decision-making mechanisms
çıkar grupları
interest groups
kapsamlı çözüm
comprehensive settlement
tarafsızlık
impartiality
kamuoyu
public opinion
milli birlik
national unity
kara para aklanması
money laundering
AB savunma politikası
EU defence policy
reform süreci
reform process
görev gücü
task force
nükleer kış
nuclear winter
Avrupa Birliği
European Union
ulus devlet
nation-state
eş-başkanlık
co-presidency
etnik temizlik
ethnic cleansing
kalıcı uzlaşma
lasting reconciliation
alt meclis
lower house
davranış kuralları
code of conduct
temas grubu
contact group
kıyıdaş devletler
riparian states
küresel güvenlik
global security
tam üyelik
full membership
sığınma hakkı
asylum right
çekince
reservation
yumuşama
détente
vakıf
waqf, foundation
kışkırtma
provocation
kabul eden devlet
receiving state
en az gelişmiş ülkeler
least developed countries
çok kutuplu sistem
multi-polar system
süreç
process
uluslararası barış ve güvenlik
international peace and security
devletin ülkesi
state territory
uluslararası siyaset
international politics
barışın ihlali
breach of peace
kültür başkenti
cultural capital
kuzey-güney diyaloğu
north-south dialogue
istişari görüş
advisory opinion
aday ülke
candidate country
ayrım politikası
discrimination policy
kültürel farklılıklar
cultural differences
ikili ilişkiler
bilateral relations
kültürel ilişkiler
cultural relations
ekonomik buhran
economic depression
büyükelçi
ambassador
ırk ayrımcılığı
racial discrimination
milli çıkar
national interest
katılım ortaklığı
accession partnership
soydaş
cognate, of Turkish descent
ihtimal planı
contingency planning
kültürel duyarlılık
cultural awareness
kurtuluş hareketleri
liberation movements
acil durum
state of emergency
dış baskı
foreign pressure
nükleer silahlar
nuclear weapons
delege
delegate
taktik silahlar
tactical weapons
siyasi iltica
political asylum
uluslararası sözleşme
international convention
birbiriyle uyumlu çabalar
concerted efforts
hükümdar
sovereign
içişlerine müdahale
interference in domestic affairs
silah ambargosu
arms embargo
kamu düzeni
public order
Maastricht Kriterleri
Maastricht Criteria
insan hakları
human rights
savaş suçları
war crimes
etnik çatışma
ethnic conflict
mezheplerarası çatışma
sectarian clashes
ortak tutum
common position
iktidar partisi
ruling party
uzlaşma
compromise
bağlı toprak
dependency
müzakere usulü
negotiation procedure
onay usulü
ratification procedure
misilleme
reprisal
toplantı tutanağı
minutes of the meeting
yaptırım
sanction
silahlı insansız hava aracı
armed unmanned aerial vehicle, drone
daimi temsilcilik
permanent representation
karar alma organları
decision-making bodies
model ortaklık
model partnership
Türk Boğazları
Turkish Straits
çalışma kuralları
modalities
kültürlerarası diyalog
intercultural dialogue
istişare
consultation
tampon bölge
buffer zone
hudut ihtilafı
border conflict/dispute
kriz masası
crisis desk
egemenlik
sovereignty
bitişik bölge
contiguous zone
barış yapım süreci
peace-making process
istikrar
stability
paramiliter kuvvet
paramilitary force
ulusal savunma
national defense
stratejik derinlik
strategic depth
anlaşmaya taraf olma
accession to an agreement
karşılıklı bağımlılık
interdependence
gıda yardımı
food aid
ittifak
alliance
karşılıklı güven
mutual trust
uluslararası meşruiyet
international legitimacy
uluslararası yardım
international aid
kazananı olmayan oyun
zero-sum game
eşit temel
equal basis
çoğunluğun sağlanamaması
lack of majority
kırmızı çizgi
red line
çatışma dinamikleri
dynamics of conflict
güç dengesi
balance of power
siyasi uzlaşma
political settlement
BM Güvenlik Konseyi kararı
UN Security Council resolution
insansız bölge
no man's land
bölgesel sözleşme
regional convention
Dışişleri Bakanları Konseyi Olağan Toplantısı
Regular Meeting of the Council of Ministers of Foreign Affairs
karşıt parti ile hareket etmek
crossing the floor
üniter devlet
unitary state
sıcak takip
hot pursuit
yatıştırma
appeasement
yasadışı göç
illegal migration
kuvvetler ayrılığı
separation of powers
istikrarlı kriz
stable crisis
oydaşma
consensus
soykırım
genocide
bölgesel sahiplenme
regional ownership
silahlanma
armament
uyuşturucu kaçakçılığı
drug trafficking
abluka
blockade
nihai gündem
final agenda
görev süresi
term of office
yurtdışında yaşayan Türkler
Turks living abroad
yetki
authority/power/capacity
hava trafik hizmetleri
air traffic services
bölgesel çatışma
regional conflict
ortak girişim
joint initiative
uluslararası yaptırımlar
international sanctions
uçuş izni
flight clearance
seçim bölgesi
electorate
anahtar ülke
key country
siyasal rejim
political regime
Dışişleri Bakanlığı
Ministry of Foreign Affairs, Department of State (USA), Foreign (
nükleer silahların yayılmasının önlenmesi
non-proliferation of nuclear weapons
barışı koruma
peace-keeping
çatışan taraflar
conflicting parties
FIR (uçuş bilgi bölgesi)
FIR (flight information region)
bölgesel barış
regional peace
çıkar çatışması
conflict of interest
terör saldırısı
terrorist attack
kamu diplomasisi
public diplomacy
akil adamlar
wise men
konvansiyonel silahlar
conventional weapons
uluslarüstücülük
supranationalism
ortak zemin
common ground
güvenlik tedbirleri
security measures
yasama erki
legislative power
infiratçılık/izolasyonizm
isolationism
çatışma alanları
conflict zones
vicdani red
consciencious objection
toprak bütünlüğü
territorial integrity
maiyet
entourage
kara mayınları
land mines
hudut olayı
border incident
NOTAM
NOTAM ( Notice to Airmen)
kamu hizmeti
public service
sivil toplum kuruluşları
non-governmental organizations
gündem dışı konuşma
one minute speech
siyasi sistem
political system
barış içinde bir arada yaşama
peaceful coexistence
açık deniz
high seas
oybirliği
unanimity
ortak rıza
common consent
BM Teşkilatı
UN Organization
yasaklı bölge
forbidden zone
değerlendirme raporu
evaluation report
AB Komisyonu
EU Commission
gölge kabine
shadow cabinet
çok boyutlu dış politika
multi-dimensional foreign policy
Yahudi düşmanlığı
anti-semitism
arabulucu
mediator
uyumlaştırma
harmonization
BM barış gücü
UN peacekeeping force
çok uluslu örgütler
multinational organizations
ortak beyan
joint declaration
çatışma tırmanışı
escalation of conflict
isyan
rebellion
akılcılık
rationality
mutabakat
accord
onay
approval, ratification
barışçıl yaklaşım
peaceful approach
daimi üyelik
permanent membership/ seat
güven ve güvenlik arttırıcı önlemler (GGAÖ)
confidence and security building measures
stratejik diyalog mekanizması
strategic dialogue mechanism
anlaşmanın onaylanması
ratification of an agreement
stratejik eylem planı
strategic action plan
ilgili taraflar
concerned parties
paradigma
paradigm
siyasi istikrar
political stability
hayati çıkar
vital interest
sınırların yeniden düzenlenmesi
adjustment of borders
ulusal aidiyet
national identity
iyi yönetişim
good governance
hudut
border
meşru temsilci
legitimate representative
asimetrik tehdit
asymmetric threat
uluslararası hukuk
international law
yumuşak güç
soft power
mezhep çatışması
sectarian conflict
koalisyon hükümeti
coalition government
bölünme
separation
konstrüktivizm
constructivism
meşruiyet
legitimacy
ortak yaklaşım
joint approach
seferberlik
mobilization
bütünleyici müzakere
integrative negotiation
istikrarlı demokrasi
stable democracy
yönlendirme komitesi
steering committee
Yahudi soykırımı, Holokost
Holocaust
iç savaş
civil war
uluslararası toplum
international community
garantör ülke
guarantor state
askeri müdahale
military intervention
gayri resmi diplomasi
informal diplomacy ,unofficial diplomacy/track-two diplomacy
iklim değişikliği
climate change
öndegelim
precedence
göçmen kaçakçılığı
migrant smuggling
istikşafi görüşmeler
exploratory talks
çerçeve anlaşma
framework agreement
balistik füze
ballistic missile
kişisel hak ve özgürlükler
individual rights and freedoms
terör örgütü
terrorist organization
geçici sığınmacılar
temporary refugees
çalışma ziyareti
working visit
çok uluslu barış gücü
multinational peace force
mekik diplomasisi
shuttle diplomacy
siyasi irade
political will
nükleer silahlardan arındırılmış bölge
nuclear-free zone
ulus/millet
nation
içişlerine karışmama
non-interference in domestic affairs
genel oturum
plenary session
dilekçe
petition
çatışma sonrası yeniden yapılanma
post-conflict reconstruction
Birleşmiş Milletler Sistemi
United Nations System
imkan/yetenek
capability
deniz üssü
naval base
beşeri yerleşim
human habitat
dünya barışı
world peace
hasmane ilişkiler
hostile relations
askeri yaptırım
military sanction
kimyasal silahlar
chemical weapons
coğrafi konum
geographical location
ilerleme raporu
progress report
iç karmaşa
domestic turbulence
ortaklık anlaşması
association agreement
güven oyu önergesi
motion of confidence
uyuşturucuyla mücadele
fight against drugs
ateşkes anlaşması
cease-fire agreement
güvenilir kaynaklar
reliable sources
barışma
reconciliation
kalkınmakta olan ülkeler
developing countries
tamamlayıcı protokol
complementary protocol
yetki devri
devolution
ültimatom
ultimatum
kitle imha silahları
weapons of mass destruction
temsilci
envoy
zorlayıcı tedbirler
coercive measures
çok kutupluluk
multipolarity
silahların kontrolü
arms control
boş koltuk politikası
empty chair policy
adaylık süreci
candidacy
müzakere taslağı
draft for negotiation
düşük yoğunluklu çatışma
low-intensity conflict
AB müktesebatı
acquis communautaire
temel haklar ve özgürlükler
fundamental rights and freedoms
olası ihtilaf bölgeleri
potential zones of conflict
üçüncü taraf
third party
iyi niyet misyonu
goodwill mission
üye olmayan ülke
non-member state
devlet başkanları konferansı
conference of heads of state
milli güç
national power
soğuk savaş sonrası dönem
post-cold war era
denge
equilibrium
tek kutupluluk
unipolarity
agreman
agrément
beşeri çevre
human environment
ırkçılık
racism
olağan oturum
ordinary session
Cebelitarık
Gibraltar
bekle gör politikası
wait and see policy
silahsızlanma
disarmament
anlaşmanın feshedilmesi
denouncement of an agreement
hegemonya
hegemony
katılımcı demokrasi
participatory democracy
karşılıklı anlayış
mutual understanding
uyuşmazlık yönetimi
dispute management
anlaşmanın akdedilmesi
conclusion of an agreement
hinterland
hinterland
gerileme
recession
tırmanma
escalation
dostane girişim
good offices
uluslararası sistem
international system
uyuşmazlık
dispute
mütecaviz fiil
belligerent act
din ve inanç özgürlüğü
freedom of religion and belief
karşılıklı destek anlaşması
mutual support agreement
hukuk devleti
rule of law
oturum
session
doğrulama önlemleri
verification measures
ufuk turu
tour d'horizon
bölge-altı örgütler
sub-regional organizations
ada ve adacıklar
islands and islets
anlaşmanın gözden geçirilmesi
revision of an agreement
yeni muhafazakarlık
neo-conservatism
keyfi idare
arbitrary regime
kadın hakları
women's rights
sürekli tarafsızlık
permanent neutrality
devlet memuriyeti
civil service
genel kurul
general assembly
çatışma yönetimi
(political) conflict management
hükümet dışı örgüt
non-governmental organization (NGO)
büyükelçilik
embassy
toplumlararası çatışma
inter-communal conflict
uluslararası ilişkiler
international relations
anlaşmanın sona erdirilmesi
termination of an agreement
anti balistik füze sistemi
anti ballistic missile system
yatıştırma politikası
appeasement policy
dostane ilişkiler
amicable relations
saldırgan faaliyetler
aggressive actions
şartsız teslim
unconditional surrender
Ortadoğu Barış Süreci
Middle East Peace Process
küreselleşme
globalization
yeni dünya düzeni
new world order
siyasi haklar
political rights
nüfus mübadelesi
population exchange
güçler ayrılığı
separation of powers
etnik milliyetçilik
ethnic nationalism
stratejik işbirliği
strategic cooperation
milli sınırlar
national boundaries
federal devlet
federal state
ihtilaf
dispute
gizli diplomasi
secret diplomacy
geçici üyelik (BMGK)
non-permanent membership (UNSC)
öncelik sırası
order of priority
uluslararası ilişkiler kuramı
international relations theory
tavsiye görüşü
advisory opinion
Avrupa Ekonomik Topluluğu
European Economic Community
uzay tabanlı silahlar
space based weapons
tahrik
provocation
ateşkes
cease-fire
kazan-kazan stratejisi
win-win situation
uluslararası tanıma
international recognition
anlaşmaya ek protokol
protocol to an agreement
korumacılık
protectionism
insani yardım
humanitarian aid
neorealizm
neorealism
kolaylaştırıcılık
facilitation
esnek karşılık doktrini
flexible response doctrine
kendini savunma
self defense
ekonomik ilişkiler
economic relations
terör eylemleri
terrorist actions
gelişmekte olan ülkeler
developing countries
siyasi istişare
political consultations
tahakküm
domination
kıta sahanlığı
continental shelf
muharip
belligerent
caydırıcı güç
deterrent force
açık toplum
open society
danışman
consultant /advisor
güç teorisi
power theory
güvenlik riski
security risk
it dalaşı
dogfight
baskı grubu
pressure group
uluslarüstü
supranational
muhalefet şerhi
dissenting opinion
hukukun üstünlüğü
supremacy of law
önleyici müdahale
preventive intervention
mütareke
armistice
silahlı isyan
armed rebellion
iç barış
domestic/internal peace
güvenlik ve özgürlük hakkı
right to freedom and security
kültürel çeşitlilik
cultural diversity
akıllı güç
smart power
denizyatağı
seabed
ayrımcılık yapmama ilkesi
nondiscrimination principle
harekat bölgesi
zone of operation
kalıcı barış
lasting peace
resmi diplomasi
formal diplomacy
gözlemci
observer
yüksek yoğunlukta çatışma
high-intensity conflict
teknolojik afetler
technological disasters
bölgecilik
regionalism
kuvvet konuşlandırılması
force deployment
temel ihtilaflar
key disputes
Devlet Başkanı
Head of State
uluslararası konferans
international conference
kalkışma
insurgency
güven eksikliği
lack of confidence
alt bölgesel örgütler
sub-regional organizations
uluslararası çatışmaların çözümü
resolution of international conflicts
yükümlülük
obligation
önleyici diplomasi
preventive diplomacy
sömürgecilik
colonialism
kitle iletişim araçları
mass media
kendine kendine yeterlilik
self-sufficiency
çözüm süreci
resolution process
realizm
realism
dış yardım
foreign aid
hava sahası
air space
çok taraflı diplomasi
multilateral diplomacy
tarafsızlık siyaseti
neutrality policy
boykot
boycott
göçmen işçiler
migrant workers
geçiş süreci
transition process
denetim ve denge
checks and balances
hakemlik, tahkim
arbitration
algı(lama)
perception
kriz yönetimi
crisis management
sıcak çatışma
hot conflict
uluslararası örgütler
international organizations
gündem maddeleri
agenda items
ardındaki sebep
underlying causes
uluslararası politika
international politics
katma protokol, ek protokol
additional protocol
ademi merkeziyet
decentralization
dostça olmayan hareket
unfriendly act
dini hoşgörüsüzlük
religious intolerance
sınır hattının belirlenmesi
demarcation of the boundary
Kıbrıs sorunu
Cyprus issue
bölgesel işbirliği
regional cooperation
siyasi taahhüt
political commitment
bölgesel güç
regional power
Avrupa Birliği gücü
EU force
dış destek
foreign support
silahlı saldırı
armed attack
AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası
EU foreign and security policy
doğal afet
natural disaster
dışişleri
foreign affairs
demokratik dönüşüm süreci
democratic transition process
medeniyetler çatışması
clash of civilizations
kültür emperyalizmi
cultural imperialism
daimi delegasyon
permanent delegation
alt komite
sub-committee
yeni ekonomik düzen
new economic order
özerk yönetim
home rule
korsanlık
piracy
aşamalı yaklaşım
phase-in approach
askeri işbirliği
military cooperation
sert güç
hard power
kurucu üyeler
founding members
çoğulculuk
pluralism
bağlantısız ülkeler
non-aligned countries
caydırıcılık
deterrence
meşru savunma
legitimate defense
diyalog süreci
dialogue process
devlet merkezcilik
state-centrism
cenapları
his/her highness
milliyetçilik
nationalism
dış politika
foreign policy
dost ülke
friendly nation
yıldız savaşları
star wars
anlaşmanın tadil edilmesi
amendment of an agreement
arabuluculuk
mediation
anlaşmanın imzalanması
signature of an agreement
antlaşmaların yorumu
interpretation of treaties
azınlık hükümeti
minority government
ön seçim
primary election
sürüncemede kalmış ihtilaflar
protracted conflicts
temsili demokrasi
representative democracy
BM Antlaşması
Charter of the United Nations
zirve toplantısı
summit meeting
karşılıklılık/mütekabiliyet
reciprocity
tanıma
recognition
gözden geçirme konferansı
review conference
yakın çevre
near abroad
istişari komisyon
advisory commission
kılavuz ilkeler
guidelines
aday gösterme
nomination
siyasi geçiş süreci
political transition process
ateşli silahlar
fire arms
dış etki
external influence
ağırlaşmış koşullar
aggravated circumstances
yürürlüğe giriş
entry into force
dış müdahale
foreign intervention
genişleme stratejisi
enlargement strategy
tarafsız devlet
neutral state
devletlerarası çatışma
interstate conflict
insan hakları ihlalleri
human rights abuse/violation
gündem
agenda
özerklik
autonomy
âkit taraflar
contracting parties
dış yardıma bağımlılık
dependence on foreign aid
karasuları
territorial waters
zirve diplomasisi
summit diplomacy
hükümetlerarası anlaşma
intergovernmental agreement
bilgi ve beceri aktarımı
transfer of knowledge and skills
askeri üs
military base
basın açıklaması
press release
Roma ve Sinti toplulukları
Roma and Sinti communities
Afrika boynuzu
Horn of Africa
ortak güvenlik
common security
ihtilafların çözümü
settlement of disputes
dönem başkanlığı
chairmanship-in-office
parlamenter diplomasi
parliamentary diplomacy
üye devlet
member state
hakkaniyet
equity
küresel tehdit
global threat
istikrarlı barış
stable peace
ayrıcalık
privilege
uluslararası güvenlik
international security
mülteci
refugee
hava sahasının ihlali
violation of air space
stratejik nükleer silahlar
strategic nuclear weapons
uluslarötesi aktörler
transnational actors
kendi kaderini tayin
self-determination
düzenli izleme
regular follow-up
uluslararası suçlar
international crimes
katılım öncesi süreç
pre-accession process
stratejik ortaklık
strategic partnership
demeç
statement
yararlanıcı ülke
beneficiary country
nükleer takatli gemiler
nuclear powered ships
katılım müzakereleri
accession negotiations
özel temsilci
special envoy
güç yaklaşımı
power approach
karşılıklı menfaat
mutual interest
iyi niyet elçisi
goodwill ambassador
çatışma bölgeleri
conflict regions
tarafsız yaklaşım
impartial attitude, even-handed approach,
uluslararası anlaşma/antlaşma
international agreement/treaty
devlet ziyareti
state visit
müzakere çabaları
negotiation efforts
suçun önlenmesi
crime prevention
devlet benzeri
quasi-state
meşru talep
legitimate demands
müdahale
intervention
federalizm
federalism
otorite
authority
seçim gözlem misyonu
election observation mission
silahlı çatışma
armed conflict
çok kulvarlı diplomasi
multi-track diplomacy
güven oyu
vote of confidence
komşularla sıfır sorun
zero problem with neighbours
ortak bildiri
joint communiqué
lobi
lobby
ekonomik işbirliği
economic cooperation
yayılmanın önlenmesi
non-proliferation
ayrımcılık
discrimination
aşırı güç
excessive force
düşünce özgürlüğü
freedom of thought
hiyerarşi
hierarchy
askeri bölge
military zone
Arap Baharı
Arab Spring
iletişim kanalları
communication channels
ilhak
annexation
kıtalararası balistik füze
inter-continental ballistic missile
örgütlü suç
organized crime
komplo
conspiracy
niyet mektubu
letter of intent
bilgi toplumu
information society
küresel yönetişim
global governance
barışçıl müdahale
peaceful intervention
başkanlık makamı
chair
tarafsızlık
neutrality
barış inşası
peace-building
katılım kriterleri
accession criteria
profesyonel ordu
professional army
erteleme (toplantı)
adjournment
iç karışıklık
internal disturbance
himaye edilen devlet, protektora
protectorate
yargı yetkisi
jurisdiction
hükümet partisi
governing/ruling party
Avrupa Topluluğu
European Community
yeni sömürgecilik
neo-colonialism
kançılarya
chancery
vatansız
stateless, heimatlos
münhasır ekonomik bölge
exclusive economic zone
karar vericiler
policymakers
uluslararası insani hukuk
international humanitarian law
demokratik değerler
democratic values
afrasya
afrasia
ayrılma
secession
ilke mutabakatı
agreement in principle
bedeli ağır galibiyet
Pyrrhic victory
yüksek akit taraflar
high contracting parties