Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

MetodikaMultiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From
Čime rezultiraju primijenjena istraživanja?
Primjenjena istraživanja rezultiraju patentom.
Navedi i objasni identifikacijske podatke publikacija.
ISSN (International Standard serian number) - međunarodni standardni broj serijske publikacije, brojčana oznaka od 8 znamenaka(dvije skupine po 4 znamenke bez posebnog značenja vezanog za samu publikaciju, identifikator bilo koje periodičke publikacije (tiskane ili online); CODEN - alfanumerička oznaka od 6 znakova; UDK - univerzalna decimalna klasifikacija, sistematizacija dokumenta po sadržaju, za označavvanje knjižnične građe; ISBN - international standard book number, jedinstven za određeni naslov ili neizmjenjeno izdanje knjige koju je objabio određeni nakladnik, sastoji se od međunarodne oznake države, oznake nakladnika, naslova i kontrolnog broja
Objasni značenje pojmova citiranost-referiranost-indeksiranost
Citiranost - navođene rezultata, promišljanja i zaljučaka drugih znanstvenika, referiranost - uvrštenost u sekundarne publikacije, indeksiranost - uvrštenost u tercijarne publikacije
Što je žig i kakav mora biti?
Žig je znak kojim se individualiziraju proizvodi i/ili usluge određenog poduzetnika u odnosu na proizvode odnosno usluge ostalih poduzetnika, mora biti distinktivan i ne-varljiv
Koji su kriteriji pri utvrđivanju autorstva znanstvenih radova? Sto je neprihvatljivo autorstvo? Koji je redoslijed autora na radu?
Značajan doprinos konceptu ili oblikovanju rada u prikupljanju, analizi ili tumačenju rezultata, sudjelovanje u stvaranju povčetne verzije rada uz značajan intelektualan doprinos, odobrenje završne verzije rada, preuzimanje odgovornosti za sadržaj rada i pristanak na suranju pri utvrđivanju točnosti i ispravnosti bilo kojeg dijela rada. Neprihvatljivo autorstvo su no.r autori duhovi (nenavedeni a zadovoljavaju kriterije), počasni autori i autori gosti (navedeni a ne zadovoljavaju kriterije). Navode se redoslijedom kako su doprinosili, najprije mladi istraživaći, s najviše fizičkog doprinosa, zadnje pokrovitelji/vlasnici laboratorija i slično.
Može li se na temelju IF vrednovati pojedini znanstveni članak ili znanstvenik?
IF pomaže u određivanju kvalitete časopisa, ali ne u određivanju kvalitete pojedinog članka ili znanstvenika, to je moguće citatnom analizom.
Definiraj znanstvenu hipotezu.
Znanstvena hipoteza je manje ili više vjerojatna pretpostavka da postoji neka pojava kao uzrok ili posljedica neke druge pojave, to je pretpostavka kojom nastojimo objasniti činjenice - treba ju provjeriti, zatim prihvatiti ili odbaciji, ona pruža rješenje problema koji je bio svrha istraživanja, "misaoni odgovor o problemu istraživanja"
Što je patent?
Patent je isključivo pravo priznato za izum koji se odnosi na proizvod, postupak ili primjenu i nudi novo rješenje nekog tehničkog problema, oosigurava nositelju patenta pravnu zaštitu izuma u zemlji u kojoj je patent priznat. Zaštita traje najčešće 20 godina od datuma podnošenja prijave.
Kako dijelimo publikacije prema sadržaju i količini informacija koje donose? Objasnite razlike i navedite koje točno podatke donose.
Prema sadržaju i količini informacija publikacije dijelimo na primarne, sekundarne i tercijarne. Primarne obuhvaćaju izvorne cjelovite radove, dok sek. I terc. Donose informacije o primarnim publikacijama i služe kao pomoć u pronalaženju radova obavljenih u primarnim publikacijama
Navedite kategorije znanstvenih istraživanja, a detaljno objasnite primijenjena znanstvena istraživanja.
Kategorije znanstvenih istraživanja su temeljna(teorijski ili eksperimentalni radovi čiji je cilj pronalaženje novih znanja o porijeklu i uzrocima pojava i činjenica, nemoaju u vidu industrijsku/komercijalnu prinjenu i korištenje; mogu biti neusmjerena i usmjerena), primijenjena(planirana s ciljem stjecanja novih znanja i rješenja za razvoj novih ili pobolšanje postojećih proizvoda ili proizvodnih postupaka, omogućuju da ideje dobiju operativan oblik) i razvojna istraživanja (obuhvaćaju već poznate metode i primjenu postojećih znanja sa svrhom uspostave neposredne proizvodnje).
Objasni razliku između preglednog, izvornog znanstvenog i stručnog rada.
Pregledni rad daje detaljan prikaz odabrane problematike i pregled literature vezano uz nju, a autori su obično eksperti za određeno područje. Stručni rad ne donosi nove spoznaje, već pokušava već postojeće metode optimizirati za primjenu u proizvodnji, dok izvorni znanstveni rad donosi nove spoznaje ili metode.
Navedite grane unutar znanstvenog polja Biotehnologija.
Bioinformatika, biologija, inženjerstvo, molekularna biotehnologija, otpadne tvari
Navedite karakteristike patentabilnih inovacija. Tko sudjeluje u dobivanju patenta?
Da bi nešto bilo patentabilno mora biti novo (u odnosu na sve što je bilo poznato prije datuma ispunjavanja patentne prijave), mora imati inventivan korak (rješavati tehnički problem na način koji nije očigledan) i mora biti (industrijski) primjenjivo ( mora imati najmanje jednu praktičnu primjenu, mora biti reproducibilno). U dobivanju patenta sudjeluje inovator (stvara inovacije), patentni zastupnik (piše prijavu, ispunjava ju u patentnom uredu), ispitivač u patentnom uredu (odlučuje o prihvaćanju), sud (štiti od povrede prava).
U kojim bazama podataka bi provjerili citiranost rada od interesa? Što taj podatak govori o radu?
Citranost bi provjerili u citatnim bazama podataka - pomoću citiranosti objavljenih radova omogućuje sustavno i objektivno određivanje utjecajnosti i kvalitete časopisa unutar nekog znanstvenog područja
Objasnite razlike između harvardskog i kombiniranog načina svrstavanja referenci u popisu literature i pripadajućeg označavanja citata u tekstu.
u tekstu - harvardski sustav samo prezime bez inicijala i godina bez interpunkcije, kombinirani broj u zagradi koji je pridodan referenci u popisu literature; popis literature - kombinirani po abecednom redoslijedu prezimena prvog autora, harvardski isto
Kada i zbog čega se pojavljuju sekundarne publikacije? Koje podatke donose one, a koje tercijarne publikacije?
Sekundarne publikacije donose bibilografksu referencu, naslov rada i sažetak, dok tercijarne publikacije donose samo referencu i naslov rada.
Objasni razliku imeđu preglednog članka i prethodnog priopćenja.
Prethodno priopćenje se objavljuje kad su istraživanja dosegla stupanj za priopćenje prvih informacija o rezultatima i donosi rezultate i raspravu, dok pregledni članak prikazuje detaljan prikaz odabrane problematike, pregled literature uz analizu rezultata i zaključaka te prijedloge za buduća istraživanja.
Na koji način se dolazi do novih znanstvenih otkriča?
Primjenom novih metoda istraživanja, izmjenom hipoteza
Navedite polja biotehničkih znanosti.
Poljoprivreda, šumarstvo, drvna tehnologija, nutricionizam, biotehnologija, prehrambena tehnologija, interdisciplinarne biotehničke znanosti
Što obuhvaća proces nastanka i objave znanstvenog ćlanka?
Proces nastanka i objave znanstvenog članka obuhvaća postavljanje početnih ideja što uključuje odabir teme, prethodna znanja i iskustvo te proučavanje literature, nakon čega slijedi istraživanje kojim se dobiju rezultati koje tad treba obraditi nakon čega se planira koncepcija i piše se članak. Dalje se bira časopis i nudi uredništvu za objavu, pa se prolazi postupak recenzije, prihvaćanja i objavljivanja članka.
Objasnite razlike izmedu stručnog rada i izvornog znanstvenog rada.
Struni rad za razliku od izvornog znanstvenog ne donosi nove znanstvene spoznaje već primjenjuje postojeća znanja na određenu problematiku te koristi već korištenu metodologiju na sličnom uzorku, te doprinosi praktčnoj primjeni i unapređenju struke. izvorni znanstveni rad donosi obrazloženje novh ideja, rezultata, metodologije.
Na koji način je u znanosti moguće utvrđivanje činjenica?
Primjenom znanstvene metode, u području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti do potvrđivanja znanstvenih činjenica dolazi se pretežito “eksperimentom”
Kako dijelimo baze podataka prema sadržaju?
Prema sadržaju baze podataka dijelimo na referentne (sadrže informacije gdje naći potrebne podatke - katalozi i adresari kompanija, institucija, knjižnica), bibliografske (referiraju izvorne radove objavljene u primarnim publikacijama koje pokriva baza, zapisi isključivo na engleskom jeziku iako su referirani radovi objavljeni na različitim jezicima), citatne(pružaju mogućnost analize cititranosti radova unutar pojedinog područja znanosti i citiranosti radova pojedinog autora, služe za vrednovanje i praćenje odjeka određenog rada ili znanstvenika) i izvorne (sadrže cjeloviti tekst s numeričkim podacima i slikovnim prikazima).
Sto je monografija?
Monografija je publikacija znanstvenog obilježja usmerena na određeno, usko znanstveno područje i prikazuje iscrpan prikaz specifičnog problema te donosi pregled informacija obljavljenih u znanstvenim radovima. Takva je publikacija korisna u počecima istraživanja kao polazište za daljnje pretraživanje literature i za upoznavanje sa spoznajama u području planiranog istraživanja.
Na kojim načelima se temelji znanstvena djelatnost?
primjena istraživačkih postupaka i logičkog prosuđivanja. javna dostupnost rezultata i metoda istraživanja kojima se do njih došlo. otvorenost izvan nacionalnih i državnih granica.
Objasnite značenje h-indeksa. Predložite citiranost radova nekog autora koji je objavio ukupno 7 radova, a njegov je h-indeks =3.
H-indeks je indikator za mjerenje odjeka i utjecaja radova pojedinog znanstvenika, znanstvenik ima određeni h-indeks ako je h radova od ukupnih njegovih Nr radova svaki citiran najmanje h puta. Ako je h indeks 3, 3 najcitiranija rada su citirana barem 3 puta. Ostalih 4 manje od 3
Navedite primarne publikacije s obilježjima znanstvenog rada
Izvorni znanstveni rad, stručni rad, znanstvena bilješka, prethodno priopćenje, pregledni članak, monografija, rad u zborniku radova s kongresa, patent, standard
Što je poslovna tajna?
poslovna tajna predstavlja povjerljive informacije od velike komercijalne važnosti, poslovne informacije i know-how, spadaju u kategoriju intelektualnog vlasništva nepoštena konkurencija, najpoznatija poslovna tajna je receptura za Coca-Colu
Definiraj pojam znanosti.
usklađeno nastojanje čovjeka da shvati, ili bolje razumije, povijest prirode i zakonitosti zbivanja u prirodi; je sistematizirana i argumentirana suma znanja u određenom vremenskom razdoblju o objektivnoj stvarnosti do koje se došlo svjesnom primjenom određenih objektivnih metoda istraživanja sa svrhom spoznaje zakona prirodnih i društvenih zbivanja, da se omogući točno predviđanje budućih događaja i maksimalne djelotvornosti ljudske prakse
Objasnite što predstavlja akronim ISBN, a uz što su vezane brojčane oznake?
ISBN - international standard book number, jedinstven za određeni naslov ili neizmjenjeno izdanje knjige koju je objabio određeni nakladnik, sastoji se od brojeva koji predstavljaju međunarodne oznake države, oznake nakladnika, naslova i kontrolnog broja

Što je čimbenik utjecaja (IF)? Objasnite značenje i izračun: IF za časopis New Biotechnology u 2009. godini je 2,0!
Čimbenik utjecaja (Impact factor - IF) je mjera prosječne učestalosti citiranja radova objavljenih u časopisu tijekom određene godine, IF=broj citiranja/broj radova. Svaki je rad objavljen u časopisu s IF =2 prosječno citiran 2x
Koji je sadržaj zapisa u referentnoj bazi podataka?
osnovni identifikacijski podaci primarne publikacije. naslov primarne publikacije. lokacijski podaci (mjesta dostupnosti publikacije).
Kako se dijeli industrijsko vlasništvo (navedite primjere)?
Industrijsko vlasništvo obuhvaća patente, žigove, industrijski dizajn i modele te oznake zemljopisnog podrijetla
Zbog čega je eksperimentalna metoda neizostavna kad se govori o pouzdanosti znanstvene spoznaje?
Pouzdanost označava da treba dokazati svaki iskaz, postavku ili tvrdnju, a to možemo ponavljanjem eksperimenata
Navedi obilježja znanstvenog rada kao djelatnosti.
Objektivnost, pouzdanost spoznaje, preciznost, sustavnost, racionalnost
Koja je znanstvena i umjetnička područja utvrdilo Nacionalno vijeće za znanost?
Znanstvena: Prirodne znanosti, tehničke znanosti, Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Interdisciplinarna područja znanosti, Umjetnička: kazališna umjetnost, filmska, glazbena, likovne, primijenjena, plesna, arhitektura, dizajn, književnost, interdisciplinarno umjetničko područje
© 2024 MemoCard