Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

Section 03 - Atmarthi Lakshan - Shri Atmasiddhi Shastra Verses - by Shrimad RajchandrajiMultiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From
Verse 40
Aavey jya evi dasha, Sadgurubodh suhay;
Te bodhe suvicharna, tya pragate sukhday.
Verse 37
Em vichari antare, shodhe Sadguru yog;
Kaam ek atmarthnu, bijo nahi mannrog.
Verse 39
Dasha na evi jya sudhi, jiva lahey nahi jog;
Mokshmarg pamey nahi, matey na antar rog.
Verse 35
Pratyaksh Sadguru praptino, ganey param upkar;
Trane yog ekatvathi, varte ajnadhar.
Verse 38
Kashayni upshantta, matra moksh abhilash;
Bhavey khed, pranidaya, tya atmarth nivas.
Verse 36
Ek hoy tran kaalma, parmarathno panth;
Prere te parmarthne, te vyavhar samant.
Verse 41
Jya pragate suvicharna, tya pragate nij jnan;
Je jnane kshay moh thai, pamey pada nirvan.
Verse 34
Atmajnan tya munipanu, te sacha Guru hoy;
Baki kulguru kalpana, atmarthi nahi joy.
Verse 42
Upje te suvicharna, mokshmarg samjay;
Gurushishyasamvadthi, bhakhu shatpad aahi.
© 2021 MemoCard