Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

Section 05 - Atma Chhe (Soul Exists) - Shri Atmasiddhi Shastra Verses - by Shrimad RajchandrajiMultiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From
Verse 52
Chhe indriya pratyekne, nij nij vishaynu jnan;
Panch indrina vishaynu, pan atmane bhan.
Verse 53
Deh na janey tehne, janey na indri pran;
Atmani satta vadey, teh pravarte jaan.
Verse 51
Je drashta chhe drashtino, je janey chhe roop;
Abadhya anubhav je rahey, te chhe jivswaroop.
Verse 54
Sarva avasthane vishe, nyaro sada janay;
Pragatroop chaitanyamay, e endhan saday.
Verse 49
Bhasyo dehadhyasthi, atma deh saman;
Pan te banne bhinna chhe, pragat lakshane bhan.
Verse 46
Athva deh j atama, athva indriya pran;
Mithya judo manvo, nahi judu endhan.
Verse 50
Bhasyo dehadhyasthi, atma deh saman;
Pan te banne bhinna chhe, jem asi ne myan.
Verse 47
Vali jo atma hoy to, janay te nahi kem?
Janay jo te hoy to, ghat pat adi jem.
Verse 57
Jada chetanno bhinna chhe, keval pragat swabhav;
Ekpanu pamey nahi, trane kaal dvaybhav.
Verse 56
Param buddhi krush dehma, sthool deh mati alp;
Deh hoy jo atama, ghate na aam vikalp.
Verse 58
Atmani shanka karey, atma potey aap;
Shankano karnar te, acharaj eh amap.
Verse 45
Nathi drashtima aavto, nathi janatu roop;
Bijo pan anubhav nahi, tethi na jivswaroop.
Verse 48
Matey chhe nahi atama, mithya moksh upay;
E antar shanka tano, samjavo sadupay.
Verse 55
Ghat, pat adi jaan tu, tethi tene maan;
Jananar te maan nahi, kahie kevu jnan?
© 2021 MemoCard