Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

Section 06 - Atma Nitya Chhe - Shri Atmasiddhi Shastra Verses - by Shrimad RajchandrajiMultiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From
Verse 69
Athva jnan kshaniknu, je jani vadnar;
Vadnaro te kshanik nahi, kar anubhav nirdhar.
Verse 65
Jadthi chetan upje, chetanthi jad thay;
Evo anubhav koine, kyare kadi na thay.
Verse 64
Je sanyogo dekhiye, te te anubhav drashya;
Upje nahi sanyogathi, atma nitya pratyaksh.
Verse 66
Koi sanyogothi nahi, jeni utpatti thay;
Nash na teno koima, tethi nitya saday.
Verse 70
Kyare koi vastuno, keval hoy na nash;
Chetan pamey nash to, kema bhaley tapas.
Verse 61
Athva vastu kshanik chhe, kshane kshane paltay;
E anubhavthi pan nahi, atma nitya janay.
Verse 62
Deh matra sanyog chhe, vali jad roopi drashya;
Chetanna utpatti laya, kona anubhav vashya?
Verse 68
Atma dravye nitya chhe, paryaye paltay;
Baladi vay tranyanu, jnan ekne thay.
Verse 63
Jena anubhav vashya e, utpann layanu jnan;
Te tethi juda vina, thay na keme bhan.
Verse 60
Biji shanka thay tya, atma nahi avinash;
Dehyogthi upje, dehviyoge nash.
Verse 59
Atmana astitvana, Aape kahya prakar;
Sambhav teno thay chhe, antar karye vichar.
Verse 67
Krodhadi tartamyata, sarpadikni mai;
Poorvajanma sanskar te, jiva nityata tyay.
© 2021 MemoCard