Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

Section 07 - Atma Karta Chhe - Shri Atmasiddhi Shastra Verses - by Shrimad RajchandrajiMultiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From
Verse 77
Karta Ishwar koi nahi, Ishwar shuddha swabhav;
Athva prerak te ganye, Ishwar doshprabhav.
Verse 72
Atma sada asang ne, karey prakruti bandh;
Athva Ishwar prerna, tethi jiva abandh.
Verse 76
Keval hota asang jo, bhasat taney na kem?
Asang chhe parmarthathi, pan nijbhane tem.
Verse 78
Chetan jo nij bhanma, karta aap swabhav;
Varte nahi nij bhanma, karta karma-prabhav.
Verse 73
Matey moksh upayno, koi na hetu janay;
Karmatanu kartapanu, ka nahi, ka nahi jaay.
Verse 71
Karta jiva na karmano, karma j karta karma;
Athva sahaj swabhav ka, karma jivno dharma.
Verse 74
Hoy na chetan prerna, kaun grahe to karma?
Jadswabhav nahi prerna, juo vichari dharma.
Verse 75
Jo chetan kartu nathi, nathi thata to karma;
Tethi sahaj swabhav nahi, tem j nahi jivdharma.
© 2021 MemoCard