Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

Section 08 - Atma Bhokta Chhe - Shri Atmasiddhi Shastra Verses - by Shrimad RajchandrajiMultiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From
Verse 83
Jher sudha samje nahin, jiva khay fal thay;
Em shubhashubh karmanu, bhoktapanu janay.
Verse 80
Faldata Ishwar ganye, bhoktapanu sadhay;
Em kahye Ishwartanu, Ishwarpanu j jaay.
Verse 82
Bhaavkarma nij kalpana, matey chetanroop;
Jivaviryani sfurana, grahan karey jadadhoop.
Verse 85
Faldata Ishwartani, ema nathi jaroor;
Karma swabhave pariname, thay bhogthi dur.
Verse 81
Ishwar siddha thaya vina, jagat niyam nahi hoy;
Pachhi shubhashubh karmana, bhogyasthan nahi koy.
Verse 79
Jiva karma karta kaho, pan bhokta nahi soy;
Shu samje jada karma ke, fal parinami hoy?
Verse 86
Te te bhogya visheshna, sthanak dravya swabhav;
Gahan vaat chhe shishya aa, kahi sankshepe saav.
Verse 84
Ek raank ne ek nrup, e adi je bhed;
Karan vina na karya te, te j shubhashubh vedya.
© 2021 MemoCard