Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

Section 10 - Mokshno Upay Chhe - Shri Atmasiddhi Shastra Verses - by Shrimad RajchandrajiMultiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From
Verse 118
Nishchay sarve jnanino, avi atra samay;
Dhari maunta em kahi, sahajsamadhi mai.
Verse 94
Kai jatima moksh chhe, kaya veshma moksh;
Eno nishchay na baney, ghana bhed e dosh.
Verse 105
Chhodi mat darshan tano, agrah tem vikalp;
Kahyo marg aa sadhashe, janma tehna alp.
Verse 101
Atma sat chaitanyamay, sarvabhaas rahit;
Jethi keval pamiye, mokshpanth te reet.
Verse 107
Jati, veshno bhed nahi, kahyo marg jo hoy;
Sadhe te mukti lahey, ema bhed na koy.
Verse 108
Kashayni upshantata, matra mokshabhilash;
Bhavey khed antar daya, te kahie jignas.
Verse 95
Tethi em janay chhe, maley na moksh upay;
Jivadi janya tano, sho upkar j thay?
Verse 110
Mat darshan agrah taji, varte Sadgurulaksh;
Lahey shuddh samkit te, jema bhed na paksh.
Verse 114
Koti varshnu swapna pan, jagrut thata shamay;
Tem vibhav anadino, jnan thata dur thay.
Verse 100
Raag, dwesh, ajnan e, mukhya karmani granth;
Thay nivrutti jehathi, te j mokshno panth.
Verse 112
Vardhaman samkit thai, taley mithyabhas;
Uday thay charitrano, vitragpada vas.
Verse 102
Karma anant prakarna, tema mukhye aath;
Tema mukhye mohaniya, hanay te kahu paath.
Verse 111
Varte nijswabhavno, anubhav laksh pratit;
Vrutti vahey nijbhavma, paramarthe samkit.
Verse 99
Je je karan bandhna, teh bandhno panth;
Te karan chhedak dasha, mokshpanth bhavant.
Verse 109
Te jignasu jivne, thay Sadgurubodh;
To pamey samkitne, varte antarshodh.
Verse 106
Shatpadna shatprashna te, poochhya kari vichar;
Te padni sarvangata, mokshmarg nirdhar.
Verse 116
E j dharmathi moksh chhe, tu chho moksh swaroop;
Anant darshan jnan tu, avyabadh swaroop.
Verse 92
Hoy kadapi mokshpada, nahi avirodh upay;
Karmo kaal anantna, shathi chhedya jaay?
Verse 115
Chhute dehadhyas to, nahi karta tu karma;
Nahi bhokta tu tehno, e j dharmano marma.
Verse 103
Karma mohaniya bhed bey, darshan charitra naam;
Haney bodh vitragta, achuk upay aam.
Verse 117
Shuddh buddh chaitanyaghan, swayamjyoti sukhdham;
Biju kahie ketalu? Kar vichar to paam.
Verse 96
Panche uttarthi thayu, samadhan sarvang;
Samju moksh upay to, uday uday sadbhagya.
Verse 97
Panche uttarni thai, atma vishe pratit;
Thashe mokshopayani, sahaj pratit e reet.
Verse 113
Keval nijswabhavnu, akhand varte jnan;
Kahie kevaljnan te, deh chhata nirvan.
Verse 104
Karmabandh krodhadithi, haney kshamadik teh;
Pratyaksh anubhav sarvane, ema sho sandeh?
Verse 98
Karmabhaav ajnan chhe, mokshbhaav nijvas;
Andhkar ajnan sama, nashe jnanprakash.
Verse 93
Athva mat darshan ghana, kahey upay anek;
Tema mat sacho kayo, baney na eh vivek.
© 2021 MemoCard